Home » Corporate-communicatie » Het communicatiebudget

Het communicatiebudget

Een communicatieplan of communicatieafdeling is niets zonder communicatiebudget. De communicatiedoelstelling en de doelgroep zijn belangrijke bepalende factoren waar het communicatiebudget vanaf hangt. Maar ook dat sommige producten of diensten nu eenmaal meer communicatie-ondersteuning nodig hebben. Ook de mate waarin concurrenten communiceren kan het budget beïnvloeden. In dit artikel een overzicht van methoden die worden gebruikt om het communicatiebudget te bepalen.

1. Omzetpercentagemethode
Eén van de meest gebruikte methoden van budgettering is een vast percentage te nemen van de behaalde omzet in het afgelopen jaar of de verwachte omzet in het komende jaar. Indien een organisatie 10% van de behaalde omzet aan communicatie uittrekt en de omzet was tien miljoen euro, dan is het communicatiebudget 1 miljoen euro. Variant hierop is het nemen van een percentage van de winst. Of een vast bedrag per verkocht product (auto bijvoorbeeld).

Wanneer je de omzetpercentagemethode toepast is het aan te bevelen dit op basis te doen van het komende jaar. Zo worden de communicatiebestedingen gekoppeld aan de toekomstige activiteiten en omstandigheden. En dus niet aan die van het afgelopen jaar.

Voordelen Nadelen
 • Eenvoudig en overzichtelijke wijze van budgetteren. Men heeft direct inzicht in het budget voor een jaar;
 • Veilige methode. Er wordt niet meer aan communicatie uitgegeven dan de organisatie kan uitgeven.
 • De omzet bepaalt het budget, terwijl het omgekeerde moet gebeuren. De omzet is niet de oorzaak maar het resultaat van communicatie-inspanningen. Als de omzet achter blijft, zou men juist mer moeten doen aan communicatie (anticyclisch budgetteren).

2. Sluitpostmethode
Bij de sluitpostmethode vormt het budget de sluitpost van de begroting. Men bekijkt wat er na aftrek van alle kosten + een bepaald winstpercentage overblijft en gebruiken dat als communicatiebudget.

Voordelen Nadelen
 • Geen.
 • Het budget kan van jaar tot jaar erg verschillen, afhankelijk van wat overblijft. Lange termijnplanning is hierdoor onmogelijk;
 • Men kan teveel uitgeven. Bepaalde doelstellingen waren ook met minder budget te behalen;
 • Men besteedt te weinig, waardoor organisaties extra omzet laten schieten.

3. Pariteitenmethode
Vooral in branches met weinig concurrentie stemmen organisaties hun budget vaak af op die van de grootste concurrent. Als deze (naar schatting) 5% van de omzet aan communicatie uitgeeft, volgen de anderen. De organisaties hopen met deze methode een reclame-oorlog, met continu stijgende budgetten, te voorkomen. Tevens verwacht men van de marktleider dat deze door marktonderzoek e.d.weet welk budget ze moeten besteden.

Voordelen Nadelen
 • Makkelijk toepasbaar. Er zijn geen ingewikkeldeomzetprognoses nodig;
 • Monitoren van de concurrentie. Doordat de concurrentie in de gaten wordt gehouden, heeft men een goed beeld van de markt. Het dwingt een organisatie ook goed na te denken over de eigen stappen.
 • Een grote potentiële markt blijft braak liggen, omdat bedrijven onder het optimale niveau blijven communiceren;
 • Men kan teveel uitgeven. Bepaalde doelstellingen waren ook met minder budget te behalen;
 • Organisaties houden geen rekening met verschillen tussen producten, diensten en marketingbeleid. Voor bedrijf X kan communicatie een veel grotere rol spelen dan voor.

4. Taakstellende methode
De taakstellende methode is de beste, maar tevens de moeilijkst uitvoerbare methode van budgetteren. Aan de hand van de communicatiedoelstelling, stelt men vast welke activiteiten men moet uitvoeren om deze te behalen. De kosten van al deze activiteiten vormen opgeteld het budget. Bij de taakstellende methode wordt het budget gezien als een instrument om de omzet te realiseren.

Voordelen Nadelen
 • Logisch verband tussen middel (budget) en doel (omzet). Conceptueel de beste methode;
 • Goed inzicht nodig in markt, consument e.d.. Marktonderzoek speelt een belangrijke rol. Hier hangt dan ook een prijskaartje aan;

5. Methode van Peckham
De methode van Peckham bekijkt het budget in relatie met de productlevenscyclus. Gedurende de eerste jaren van de productlevenscyclus dient men verhoudingsgewijs meer uit te geven dan in latere jaren.

Voordelen Nadelen
 • Ook een taakstellende methodische aanpak met een logisch verband tussen budget en omzet;
 • Langetermijn strategie. Je weet over langere periode wat je gaat doen, indien je weet wat de levenscyclus is van het product.
 • Goed inzicht nodig in markt en product. De lengte van een productlevenscyclus moet min of meer bekend zijn. Marktonderzoek speelt een belangrijke rol. Hier hangt dan ook een prijskaartje aan.

Bovenstaande methoden zijn de meest bekende methode. Er zijn er nog meer, maar dit zijn vaak afgeleide en combinaties van bovenstaande methoden. Bovenstaande methoden kun je toepassen voor een communicatiebudget voor een organisatie op jaarbasis, maar ook voor een communicatieplan voor een product, dienst of project.

Bronnen: Verhage, B. (1994) De grondslagen van de marketing | Van den Heuvel, T. e.a. (1991) Basisboek marketing | Rossiter, J.R. en L. Percy (1997) Advertising communications & promotion management

Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie