Home » Reclame » Checklist evaluatie audiovisuele-producties

Checklist evaluatie audiovisuele-producties

Auteur: | Geplaatst in Reclame

Deze checklist helpt je bij evalueren van AV-middelen, zoals films en CD-roms. Niet alleen achteraf, maar ook tijdens de productie is het belangrijk om te evalueren.

Tussentijdse evaluatie
Tussentijdse evaluaties tijdens de produktie zijn aan te raden, om er voor te behoeden dat het eindproduct niet datgene is wat de bedoeling was. Uiteraard is een goede briefing hier de basis van. In de Checklist Audiovisuele-producties op Communicatiecoach.com, vind je alle informatie voor het schrijven van een goede AV-briefing.

Je kunt op verschillende tijdstippen tussentijds evalueren:

 • Script-evaluatie met behulp van een ‘storyboard’
  Voordat er ook maar één shot geschoten is kun je aan de hand van het storybord zien of de producent de juiste vertaalslag heeft gemaakt van tekst naar beeld. Een storyboard laat doormiddel van tekeningen alle shots zien. Een shot is een bepaalde opname vanuit één camerapositie.
 • Proefopnames
  Proefopnames kunnen gemaakt worden om een indruk te krijgen van de eindproductie. Dit kost uiteraard wel wat meer geld, maar bespaart je wellicht een fiasco achteraf.
 • Ruwe montage
  Bij de ruwe montage zijn alle beelden al geschoten, maar krijg je chronologisch stukken film achter elkaar geplakt. De overgangen zijn dan nog niet mooi en het geluid is dan ook nog niet optimaal, maar het geeft je de kans om veranderingen aan te brengen.

Eindevaluatie
Om de doelmatigheid van de audiovisual te bepalen wordt na de presentatie uitgebreid geëvalueerd. De eindevaluatie bestaat uit verschillende onderdelen, die hieronder aan de orde komen:

Doelstelling

 • Heeft de presentatie aan het doel beantwoord?
 • Is het beoogde resultaat bereikt? Zo niet, wat was daarvan de oorzaak?
 • Ontbreekt er iets aan of in de presentatie?
 • Zo ja, wat? Kan het ontbrekende eventueel nog toegevoegd worden?
 • Bevat de AV-productie elementen die absoluutvermeden hadden moeten worden?

Doelgroep

 • Is het taalgebruik afgestemd op de doelgroep en voor iedereen begrijpelijk?
 • Is in alle opzichten rekening gehouden met de cultuur(verschillen) van de doelgroep?
 • Is voldoende rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de doelgroep:
  • laag niveau,
  • midden niveau,
  • hoog niveau,
  • aanschouwelijk,
  • geschematiseerd,
  • abstract.
 • Zijn de voorbeelden niet te stereotiep of rolbevestigend? (Ergernis hierover leidt de aandacht af, waardoor het effect van de boodschap wordt gemarginaliseerd).

Boodschap

 • Zitten er dubbelzinnige teksten in die kunnen leiden tot een foutieve interpretatie?
 • In hoeverre is de informatie die door de AV-productie overgebracht moet worden aan de doelgroep ook daadwerkelijk verwerkt in het eindprodukt?
 • Bevat de presentatie elementen die verwarring kunnen veroorzaken en waar zodoende begrip voor uit zal blijven?
 • Leidt het geluid de aandacht niet te veel af van de boodschap?
 • Is de hoeveelheid informatie beknopt, niet te uitgebreid?

Tekst

 • Bevat de AV-productie geen ingewikkelde beeldspraak?
 • Is het woordgebruik zo eenvoudig mogelijk gehouden?
 • Is het uiteindelijke verhaal duidelijk en beknopt?
 • Als de tekst gelijk opgaat met het beeld, bevat de tekst dan geen zinnen als ‘zoals je kunt zien’ ?
 • Heeft men zoveel mogelijk de directe vorm gebruikt? Vermijdt als het even kan de lijdende vorm.
 • Is de tekst wel echt spreektaal?
 • Is de gesproken tekst technisch in orde?

Tone of voice en stijl

 • Wordt het verhaal (de informatie) op een levendige manier verteld? Dit komt het vasthouden van de aandacht van het publiek ten goede.
 • Is de AV-productie gemaakt in dezelfdestijl als waarin de organisatie communiceert?

Opbouw AV-productie

 • Is de opbouw duidelijk en overzichtelijk? (begin, midden, eind)
 • Wordt de belangrijkste informatie aan het begin van de AV-productie behandeld?
 • Wordt de belangrijkste informatie aan het einde beknopt herhaald?
 • Zijn inhoud en vorm eenvoudig gehouden?
 • Heeft de AV-productie de juiste lengte om de aandacht van de doelgroep vast te houden?
 • Zijn belangrijke zaken voldoende aan de orde gekomen? Maak als dat niet zo is gebruik van herhaling of een samenvatting.
 • Is er rekening gehouden met mutatiemogelijkheden? Hieronder verstaan we de mogelijkheid om op een eenvoudige en goedkope manier veranderingen aan te brengen (bijvoorbeeld updating van omzetcijfers, grafieken, beursnoteringen).
 • Is de inhoud voldoende overtuigend?
 • Is er te veel tekst gebruikt? Let op de juiste verhouding tekst/beeld.
Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie